Nederlandse woordenlijst

Voor spellen waarbij Nederlandse woorden gevormd moeten worden is de woordenlijst van de stichting OpenTaal gebruikt. De vorm van de woordenlijst is aangepast voor gebruik in de spellen.

OpenTaal-210G-woordenlijsten

 

[ENGLISH]
You are kindly requested to read this file “license_en_EN.txt”
and to keep a copy of it with every copy you make of this language file.

1. Name: Dutch word list for spell checking – OpenTaal
2. Version of words list: 2.10G; version of spell checking: 2.10G.
3. Requirements: Hunspell 1.2.8 and higher
4. Spelling Seal of Dutch Language Union: The OpenTaal list of lemmas has
received the Spelling Seal of Approval from the Dutch Language Union, the
formal Dutch language institute. For more information please see:
http://www.taalunieversum.org/keurmerk/
5. Copyrights: © 2006-2010 OpenTaal, © 2001-2005 Simon Brouwer e.a.,
© 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
6. Licenses: OpenTaal aims to create and publish free Dutch language files. To
enable the broadest (re)use the language files are freely available under the
below, liberal licenses at the discretion of the user. We strongly recommend
to read the applicable license before usage.
A. BSD (revised version):
– Full license text: http://creativecommons.org/licenses/BSD/legalcode
– Summary: http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.en
B. Creative Commons, Attribution 3.0 (unported)
– Full license text: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
– Summary: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
7. Support OpenTaal: OpenTaal is a non-profit volunteer project. With your
(small) financial support OpenTaal will further expand its activities and
enhance its professionalism. Your donation is welcome at
account number: 15.62.32.782, BIC: RABONL2U, IBAN: NL88RABO0156232782 of
Stichting OpenTaal / OpenTaal Foundation. In the Netherlands your donations
are tax deductible. OpenTaal Foundation has been designated by the Dutch Tax
Administration as an Institution for General Benefit (algemeen nut beogende
instelling or ANBI). Please see: http://belastingdienst.nl/anbi/
8. Participate: Everyone is welcome to participate. Please give feedback,
discuss on the mailing list or run Harvester. By contributing to the project
you agree that your contribution is available under free or/open source
licenses. In case you wish, your name will be mentioned on the website. Your
are invited to send us your written request.
9. Rights of third parties: OpenTaal respects the rights of third parties and
aims to keep its data freely available. Therefore you may no use protected
sources of third parties, i.e. dictionaries, without their permission when
you contribute to the project. It is permitted to use the materials of the
Dutch Language Union, i.e. their spelling instruction and word list. In case
you believe OpenTaal is violating your rights, we ask you to send us a
written notice as soon as possible.
10.Contact: OpenTaal Foundation, http://www.opentaal.org, bestuur@opentaal.org

________________________________________________________________
[NEDERLANDS]
U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand (“licentie_nl_NL.txt”)
te lezen en mee te leveren bij iedere kopie van dit taalhulpbestand.

1. Naam: Nederlandstalige woordenlijst voor spellingcontrole – OpenTaal
2. Versie woordenlijst: 2.10G; versie spellingcontrole: 2.10G
3. Vereisten: Hunspell 1.2.8 en hoger
4. Keurmerk Spelling Nederlandse Taalunie: De lijst met basiswoorden van
OpenTaal draagt het keurmerk van de Nederlandse Taalunie. Voor meer
informatie zie: http://www.taalunieversum.org/keurmerk
5. Auteursrechten: © 2006-2010 OpenTaal, © 2001-2005 Simon Brouwer e.a.,
© 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
6. Licenties: OpenTaal heeft als doel om vrij beschikbare Nederlandstalige
taalhulpbestanden te ontwikkelen en te verspreiden. Om breed (her)gebruik
mogelijk te maken zijn de taalhulpbestanden gratis beschikbaar onder de twee
onderstaande, liberale licenties naar keuze van de gebruiker. U wordt ten
zeerste aangeraden om voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de
toepasselijke licentie.
A. BSD (herziene versie):
– Volledige licentie: http://creativecommons.org/licenses/BSD/legalcode
– Samenvatting: http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.nl
B. Creative Commons, Naamsvermelding 3.0 (unported)
– Volledige licentie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
– Samenvatting: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl
7. Steun OpenTaal: OpenTaal is een vrijwilligersproject zonder winstoogmerk.
Door uw (kleine) financiële steun kan OpenTaal meer activiteiten ontplooien
en het project professionaliseren. Uw donatie is van harte welkom op
rekeningnummer 15.62.32.782 t.n.v. Stichting OpenTaal. Uw giften zijn
aftrekbaar van de belasting. Stichting OpenTaal is namelijk door de
Belastingdienst erkend als ANBI, oftewel “Algemeen Nut Beogende Instelling”.
Zie: http://belastingdienst.nl/anbi/
8. Meedoen: Iedereen is welkom om mee te doen. Meld fouten, discussieer mee op
de mailinglijst of draai Harvester. Door bij te dragen aan het project stemt
u ermee in dat uw bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar
komt onder vrije en/of opensource licenties. Indien u dat wenst, dan kan uw
naam op de website genoemd worden. We ontvangen uw schriftelijk verzoek
daarvoor graag.
9. Rechten van derden: OpenTaal respecteert de rechten van derden en
wil haar gegevens vrij beschikbaar houden. Voor bijdragen aan het project mag
u daarom niet zonder toestemming gebruikmaken van beschermde naslagwerken,
zoals woordenboeken. Wel is het toegestaan om gebruik te maken van de
materialen van de Nederlandse Taalunie, zoals de leidraad en de woordenlijst.
Indien u van mening bent dat OpenTaal inbreuk maakt op uw rechten, dan
verzoeken we u hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk contact met ons op
te nemen.
10.Contact: Stichting OpenTaal, http://www.opentaal.org, bestuur@opentaal.org